„I„r„p„~‚ÅŽg‚¦‚鉹ˆê——

‘‚«•û‚ɂ‚¢‚Ä
ƒJƒbƒR–³‚µ‚̓ƒVƒAŒê•\‹L
()ƒJƒbƒR‚̓hƒCƒcŒê•\‹L
[]ƒJƒbƒR‚͉pŒê•\‹L
ƒJƒ^ƒJƒi‚Í“ú–{Œê•\‹L‚Å‚·Žq‰¹ „@(A)
[A]ƒA
„`(JA)
[YA]ƒ„
(Ä) „\ „I(I)
[I]ƒC
„T(U)
[U]ƒE
„_(JU)
[YU]Ġ
„^(E)
[E]ƒG
„E(JE)
[YE]ƒCƒF
„O(O)
[O]ƒI
„F(JO)
[YO]ƒˆ
(Ö) „[ „]
„A(B)[B] ‚Î ‚Ñ‚á ‚Îuml ‚Ñt ‚Ñ ‚Ô ‚Ñ‚ã ‚× ‚Ñ‚¥ ‚Ú ‚Ñ‚å ‚Úuml ‚׎q‰¹ ‚דîŽq‰¹
„B(W)[V] ƒ”‚Ÿ ƒ”‚á ƒ”‚Ÿuml ƒ”‚¡t ƒ”‚¡ ƒ” ƒ”‚ã ƒ”‚¥ ƒ”‚¡‚¥ ƒ”‚§ ƒ”‚å ƒ”‚§uml ƒ”‚¥Žq‰¹ ƒ”‚¥“îŽq‰¹
„C(G)[G] ‚ª ‚¬‚á ‚ªuml - ‚¬ ‚® ‚¬‚ã ‚° ‚¬‚¥ ‚² ‚¬‚å ‚²uml ‚°Žq‰¹ ‚°“îŽq‰¹
„D(D)[D] ‚¾ ‚Å‚á ‚¾uml ‚Å‚¡t ‚Å‚¡ ‚Ç‚£ ‚Å‚ã ‚Å ‚Å‚¡‚¥ ‚Ç ‚Å‚¡‚§ ‚Çuml ‚ÅŽq‰¹ ‚Å“îŽq‰¹
„G ‚¶‚á_ - - - ‚¶_ ‚¶‚ã_ - ‚¶‚¥_ - ‚¶‚å_ - - ‚¶‚¥_Žq‰¹ -
„H[Z] ‚´ ‚¸‚á ‚´uml ‚¸‚¡t ‚¸‚¡ ‚¸ ‚¸‚ã ‚º ‚¸‚¡‚¥ ‚¼ ‚¸‚¡‚§ ‚¼uml ‚ºŽq‰¹ ‚º“îŽq‰¹
„K(K)[K] ‚© ‚«‚á ‚©uml - ‚« ‚­ ‚«‚ã ‚¯ ‚«‚¥ ‚± ‚«‚å ‚±uml ‚©Žq‰¹ ‚©“îŽq‰¹
„L(L)[L] ‚çl ‚è‚ál ‚çluml ‚èlt ‚èl ‚él ‚è‚ãl ‚êl ‚è‚¥l ‚ël ‚è‚ål ‚ëluml ‚élŽq‰¹ ‚él“îŽq‰¹
„M(M)[M] ‚Ü ‚Ý‚á ‚Üuml ‚Ýt ‚Ý ‚Þ ‚Ý‚ã ‚ß ‚Ý‚¥ ‚à ‚Ý‚å ‚àuml ‚ÞŽq‰¹ ‚Þ“îŽq‰¹
„N(N)[N] ‚È ‚É‚á ‚Èuml ‚Ét ‚É ‚Ê ‚É‚ã ‚Ë ‚É‚¥ ‚Ì ‚É‚å ‚Ìuml ‚ÊŽq‰¹ ‚Ê“îŽq‰¹
„P(P)[P] ‚Ï ‚Ò‚á ‚Ïuml ‚Òt ‚Ò ‚Õ ‚Ò‚ã ‚Ø ‚Ò‚¥ ‚Û ‚Ò‚å ‚Ûuml ‚ØŽq‰¹ ‚Ø“îŽq‰¹
„Q(R)[R] ‚çr ‚è‚ár ‚çruml ‚èrt ‚èr ‚ér ‚è‚ãr ‚êr ‚è‚¥r ‚ër ‚è‚år ‚ëruml ‚érŽq‰¹ ‚ér“îŽq‰¹
„R(S)[S] ‚³ ‚·‚á ‚³uml ‚·‚¡t ‚·‚¡ ‚· ‚·‚ã ‚¹ ‚·‚¡‚¥ ‚» ‚·‚¡‚§ ‚»uml ‚·Žq‰¹ ‚·“îŽq‰¹
„S(T)[T] ‚½ ‚Ä‚¡‚Ÿ ‚½uml ‚Ä‚¡t ‚Ä‚¡ ‚Æ‚£ ‚Ä‚¡‚ã ‚Ä ‚Ä‚¡‚¥ ‚Æ ‚Ä‚¡‚§ ‚Æuml ‚ÄŽq‰¹ ‚Ä“îŽq‰¹
„U(F)[F] ‚Ó‚Ÿ ‚Ó‚¡‚á ‚Ó‚Ÿuml ‚Ó‚¡t ‚Ó‚¡ ‚Ó ‚Ó‚ã ‚Ó‚¥ ‚Ó‚¡‚¥ ‚Ó‚§ ‚Ó‚¡‚§ ‚Ó‚§uml ‚ÓŽq‰¹ ‚Ó“îŽq‰¹
„V(CH) ‚Íx ‚Ђáx ‚Íxuml - ‚Ðx ‚Óx ‚Ђãx ‚Öx ‚Ђ¥x ‚Ùx ‚Ђåx ‚Ùxuml ‚ÍxŽq‰¹ ‚Íx“îŽq‰¹
„W(Z)[TS] ‚‚Ÿ ‚Â‚á ‚Â‚Ÿuml ‚‚¡t ‚‚¡ ‚ ‚‚㠂‚¥ ‚‚¡‚¥ ‚‚§ ‚Â‚å ‚Â‚§uml ‚‚¥Žq‰¹ ‚‚¥“îŽq‰¹
„X(TSCH)[CH] ‚¿‚á - ‚¿‚áuml - ‚¿ ‚¿‚ã - - ‚¿‚¥ ‚¿‚å - ‚¿‚åuml - ‚¿‚¥Žq‰¹
„Y ‚µ‚á_ - - - ‚µ_ ‚µ‚ã_ - - ‚µ‚¥_ ‚µ‚å_ - - ‚µ‚á_Žq‰¹ -
„Z(SCH)[SH] ‚µ‚á - ‚µ‚áuml - ‚µ ‚µ‚ã - - ‚µ‚¥ ‚µ‚å - ‚µ‚åuml - ‚µ‚áŽq‰¹
(DSCH)[J] ‚¶‚á - ‚¶‚áuml - ‚¶ ‚¶‚ã - ‚¶‚¥ - ‚¶‚å - - ‚¶‚¥Žq‰¹ -
(H)[H] ‚Í ‚Ð‚á ‚Íuml - ‚Ð ‚Óh ‚Ð‚ã ‚Ö ‚Ђ¥ ‚Ù ‚Ð‚å ‚Ùuml - -
(PF) ‚Ïpf ‚Ò‚ápf ‚Ïpfuml - ‚Òpf ‚Õpf ‚Ò‚ãpf ‚Øpf ‚Ò‚¥pf ‚Ûpf ‚Ò‚åpf ‚Ûpfuml ‚ÕpfŽq‰¹ -
ƒEƒ@s ‚¤‚Ÿ - - - ‚¤‚¡ - - ‚¤‚¥ - ‚¤‚§ - - - -
ƒNƒ@s ‚­‚Ÿ - - - ‚­‚¡ - - ‚­‚¥ - ‚­‚§ - - - -
ƒOƒ@s ‚®‚Ÿ - - - ‚®‚¡ - - ‚®‚¥ - ‚®‚§ - - - -
ƒXƒ@s ‚·‚Ÿ - - - - - - ‚·‚¥ - ‚·‚§ - - - -
ƒYƒ@s ‚¸‚Ÿ - - - - - - ‚¸‚¥ - ‚¸‚§ - - - -
ƒkƒ@s ‚Ê‚Ÿ - - - ‚Ê‚¡ - - ‚Ê‚¥ - ‚Ê‚§ - - - -
ƒuƒ@s ‚Ô‚Ÿ - - - ‚Ô‚¡ - - ‚Ô‚¥ - ‚Ô‚§ - - - -
ƒvƒ@s ‚Õ‚Ÿ - - - ‚Õ‚¡ - - ‚Õ‚¥ - ‚Õ‚§ - - - -
ƒ€ƒ@s ‚Þ‚Ÿ - - - ‚Þ‚¡ - - ‚Þ‚¥ - ‚Þ‚§ - - - -
ƒ‰s ‚ç ‚è‚á - - ‚è ‚é ‚è‚ã ‚ê ‚è‚¥ ‚ë ‚è‚å - - -
ƒ‹ƒ@s ‚é‚Ÿ - - - ‚é‚¡ - - ‚é‚¥ - ‚邧 - - - -
ƒs ‚í - - - - - - - - ‚ð - - - -
ƒ“s - - - - - - - - - - - - ‚ñ -


–ß‚é